Download als pdf

Vrijstellingsprocedures

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Inleiding

In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding te volgen, moet je alle modules van de opleiding doorlopen hebben. Indien je de structuurschema’s van de opleiding raadpleegt (het structuurschema vind je per opleiding terug op onze website), zal je merken dat tussen sommige modules een pijl staat. Deze pijl wil zeggen dat de modules in een volgorderelatie staan en dat je eerst de eerste module moet volgen vooraleer je in de volgende module kan instappen. Het kan echter zijn dat je bepaalde modules van die opleiding reeds eerder gevolgd hebt bij een andere instelling, of dat je reeds een uitgebreide werkervaring hebt opgedaan in een bepaalde module. Je kan dan beslissen om een vrijstelling aan te vragen, waardoor je een verplicht te volgen module niet meer hoeft te volgen.

Heb je al interessante leerervaring in de praktijk opgedaan? Heb je al relevante praktijkervaring achter de rug? Beheers je de kennis van de bepaalde modules al via andere studies of bijscholingen?

CVO Brussel houdt daar graag rekening mee bij het samenstellen van een efficiënt en flexibel studieprogramma op jouw maat!

Deze procedure heet EVC/EVK:

 • EVC = Eerder Verworven Competentie
 • EVK = Eerder Verworven Kwalificatie

Met wat je vroeger hebt geleerd (EVK) of elders door ervaring hebt verworven (EVC), kan je de duur van je leertraject aanzienlijk verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een opleiding op maat? Neem dan zeker contact op met de administratie. Zij zullen je graag helpen om totaal vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen.

Klik hier om de inhoud van de vrijstellingsproeven te raadplegen.

2. EVK of Eerder Verworven Kwalificaties

Wat is EVK?

EVK staat voor eerder verworven kwalificaties.
In de EVK-procedure kijken we naar diploma’s, attesten, certificaten, creditbewijzen,... die je al behaald hebt. Het gaat hier dus om een onderzoek louter op basis van stukken. We gaan na of deze aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding beantwoorden, waardoor je eventueel vrijstellingen in het leertraject kan krijgen.

Volgende studiebewijzen komen in aanmerking:

 • een studiebewijs, attest, certificaat of creditbewijs uitgereikt door een erkende Vlaamse onderwijsinstelling;
 • een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld);
 • een studiebewijs afgeleverd door een andere, door de Vlaamse overheid erkende, opleidingsverstrekker (VDAB, Syntra, het ervaringsbewijs opgemaakt in het kader van de Titel van beroepsbekwaamheid, ...).

Deze studiebewijzen moeten relevant zijn, m.a.w. het studiebewijs moet voldoende de inhouden dekken van de module(s) waarvoor je een vrijstelling aanvraagt en in een vergelijkbaar aantal lesuren/studiepunten verworven zijn.

Ter verduidelijking:
We spreken van een kwalificatie als een examen werd afgelegd en hiervan een formeel studiebewijs kan voorgelegd worden. Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding is bijgevolg geen kwalificatie en valt onder punt 3 EVC of Eerder Verworven Competenties.

Procedure:

 • Je gaat in eerste instantie zelf na in hoeverre de studies waarvoor je al een studiebewijs hebt behaald, overeenkomen met bepaalde modules. Op deze manier kan je zelf bepalen voor welke modules je een vrijstelling kan aanvragen.
 • Je vult het aanvraagformulier ‘Aanvraag tot vrijstelling’ in en je voegt alle bewijsstukken toe:
  • een kopie van de behaalde attesten en diploma’s met diplomasupplementen;
  • lessentabellen van de school- of academiejaren die je doorlopen hebt;
  • attesten van andere gevolgde opleidingen;
  • inhoudstabellen van cursussen;
  • omschrijving van de doelstellingen van de gevolgde opleiding;
  • cursussen, werkjes,...
  Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante officiële bewijzen te verzamelen en te selecteren.
 • Je geeft alles netjes gebundeld af op het secretariaat van je afdeling.
 • De aanvraag en het volledig dossier moeten worden ingediend binnen de 14 dagen na inschrijving en ten laatste binnen de drie lesweken na start van de module(s) waarvoor een EVK-procedure wordt aangevraagd.
 • De bevoegde adjunct-directeur/coördinator volgt je dossier op en bespreekt je aanvraag met de vakcoördinator en/of vakleerkrachten van de opleiding.
 • Zij geven een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van deze gemotiveerde adviezen en bijgevoegde attesten beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Een volledig en ontvankelijk verklaarde aanvraag wordt afgehandeld binnen een ordetermijn van twee lesweken na datum van de indiening.
 • Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing die ook in je persoonlijk dossier wordt opgenomen.
 • De beoordelaar van het dossier zal het dossier beoordelen op inhoud, behaalde leerresultaten, het niveau van het opleidingsonderdeel/delen en de omvang (in uren/studiepunten) van de opleiding.

Je moet wel de lessen blijven volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen.

3. EVC of Eerder Verworven Competenties

Wat is EVC?

EVC staat voor eerder verworven competenties.
Via de EVC-procedure onderzoeken we of de competenties die je verworven hebt door werkervaring, leerervaring, zelfstudie, vrije tijd, … eventueel erkend kunnen worden. Want mensen leren niet alleen in het onderwijs, maar ook op de werkvloer, in opleidingen en vormingen, in het verenigingsleven of in het vrijwilligerswerk (www.werk.be).

Voorbeelden:

 • Je kan een ruime relevante werkervaring aantonen.
 • Je hebt een stevige basiskennis IT door zelfstudie verworven.
 • Je beheerst een vreemde taal, bijv. omdat je die thuis spreekt of omdat je een stage in het buitenland hebt gelopen.

Procedure:

Stap 1: de verkenningsfase

 • Bij de inschrijving geef je zelf duidelijk aan dat je al voorkennis en/of beroeps- ervaring hebt. De mensen van de administratie en/of de trajectbegeleider schetsen je kort de inhoud van de opleiding en peilen met een aantal gerichte vragen naar je werkervaring, je opleidingsniveau, je bij- en nascholingen, etc..
 • Bij voldoende indicaties plannen zij voor jou een verkennend gesprek met de coördinator en/of een vakverantwoordelijke.
 • De coördinator en/of vakleerkracht van de opleiding bespreekt met jou heel open de inhoud van de cursus en peilt ondertussen mondeling naar je voorkennis. Hij zal je al heel goed en eerlijk kunnen adviseren wat voor jou het beste leertraject is.
 • Je kan nu zelf inschatten of je verder wil gaan en de EVC-procedure wil opstarten.

Stap 2: een EVC-dossier samenstellen

 • Als het verkenningsgesprek met de trajectbegeleider voor jou positief is uitgevallen, legt hij je uit welke documenten je moet verzamelen en hoe je best te werk gaat.
 • Nu kan je een EVC-dossier samenstellen:
  • het formulier ‘Aanvraag tot vrijstelling’ op basis van EVC;
  • officiële attesten van werkgevers;
  • attesten van gevolgde opleidingen;
  • andere bewijzen.
 • Vrijstellingen op basis van beroepservaring kan je aanvragen op basis van tenminste 1 jaar relevante werkervaring. Deze werkervaring moet verworven zijn in de afgelopen 5 jaar. Je dossier bevat dan minimum de volgende elementen:
  • een uitgebreide CV met:
   • een korte voorstelling van jezelf;
   • een overzicht van gevolgde opleidingen, met alle bijscholingen of opleidingen in functie van je werkervaring;
   • een overzicht van je volledige beroepscarrière.
  • een duidelijke functieomschrijving met de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de beroepssituatie, ondertekend door de werkgever;
  • een lijst van de modules waarvoor je een vrijstelling vraagt;
  • indien gevraagd, een mapping van de werkervaring op onze leerinhouden, d.i. een gedetailleerde aanduiding van de wijze waarop beroepservaring de beheersing van deze inhouden garandeert.

   Voorbeeld:

   Leerinhoud module:
   De uitbetaling van voorschotten op het loon van arbeiders boekhoudkundig kunnen verwerken

   Relevante werkervaring:
   Bij Firma ‘xxx’ was ik verantwoordelijk voor de loonadministratie waarbij regelmatig voorschotten werden uitbetaald en door mij werden verwerkt.

 • Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante bewijzen te verzamelen en te selecteren.
 • Je geeft alles netjes gebundeld af op het secretariaat van je afdeling. We aanvaarden enkel volledige dossiers en houden geen rekening met achtergebleven bewijsstukken.
 • De bevoegde adjunct-directeur/coördinator volgt je dossier op en bespreekt je aanvraag met de vakcoördinator en/of vakleerkrachten van de opleiding.

Stap 3: de toekenning van je vrijstelling op basis van een EVC-dossier

 • De adjunct-directeur/coördinator, eventueel samen met één of meerdere vakdocenten, beoordeelt het dossier op basis van een aantal criteria:
  • de aard, het niveau, de duur en inhoud van de gevolgde opleidingen;
  • de behaalde resultaten;
  • de aard, duur en inhoud van de beroepservaring;
  • de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep;
  • de relevantie van al je ervaring voor de opleiding waarvoor je wil inschrijven.
 • Ze checken ook of de opgedane ervaring voldoende recent is en of de competenties voldoende beheerst zijn in verschillende situaties. Zij kunnen altijd vragen om je dossier mondeling verder toe te lichten.
 • Zij geven een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van deze gemotiveerde adviezen en bijgevoegd dossier beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing, die in je persoonlijk dossier wordt opgenomen. Uiteraard kan je een kopie van je ondertekend vrijstellingsattest op aanvraag bekomen.

4. Een vrijstellingsproef afleggen

Indien de directeur twijfels heeft over het afdoend zijn van het ingediende dossier, kan hij beslissen je een bijkomende vrijstellingsproef te laten afleggen. We gaan dan testen of de verworven competenties/kwalificaties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test.

De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar afgenomen. Op basis van deze proef geeft de leraar (in samenspraak met de adjunct-directeur/coördinator) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.

Op basis van deze adviezen en bijgevoegde proef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.

5. Afsluitende bepalingen

 • Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen uitgesloten worden van de mogelijkheid tot vrijstelling (bijv. een eindmodule zoals projectwerk).
 • Een vrijstelling wordt steeds op moduleniveau gegeven, nooit op een gedeelte van een module.
 • Vrijstellingen van CVO Brussel zijn niet automatisch overdraagbaar naar andere CVO’s, zoals ook vrijstellingen van andere instellingen niet automatisch tot een vrijstelling in CVO Brussel zullen leiden.
 • In het jaar van het ingediende dossier dien je minstens één module, binnen de opleiding waarin je een vrijstelling hebt aangevraagd, ook effectief te volgen.
 • De beslissing van de directeur is steeds definitief. Tegen deze beslissing kan de cursist geen beroep aantekenen.
 • Voor documenten opgesteld in een andere taal dan de Belgische landstalen voegt de cursist best zelf een vertaling opgesteld door een beëdigd vertaler toe.
 • Je kan slechts 1 keer per module een vrijstellingsaanvraag indienen.
 • Onvolledige dossiers worden als onontvankelijk beschouwd.
 • Je bent verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten van modules die behoren tot de opleiding waarvoor je voor het betrokken schooljaar bent ingeschreven zolang er geen vrijstelling voor de betrokken module is toegekend. Een aanvraag tot vrijstelling impliceert immers geen automatische goedkeuring.