Over CVO Brussel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Missie

CVO Brussel is het Brusselse Nederlandstalige GO!-centrum voor volwassenenonderwijs en voorziet in een toegankelijk kwaliteitsvol aanbod van levenslang leren.

Nederlandstalig GO!-centrum voor volwassenenonderwijs

CVO Brussel stelt zich als doel enerzijds de krijtlijnen van het Vlaamse onderwijsbeleid, het Pedagogische Project van GO! en het beleid van Scholengroep Brussel zo goed mogelijk in de praktijk te brengen en anderzijds de kernwaarden van deze hiërarchische overheden zo adequaat mogelijk uit te dragen. Binnen deze krijtlijnen voeren wij zelf een situatiespecifiek beleid in overeenstemming met onze eigen visie.

Brussel

CVO Brussel streeft naar een zinvol opleidingsaanbod voor de ruime Brusselse regio.

Toegankelijk

CVO Brussel streeft naar toegankelijkheid op alle vlakken. Dit vertaalt zich in laagdrempeligheid in aanbod en didactiek, een klantvriendelijke organisatie en een goede fysieke bereikbaarheid.

Kwaliteitsvol aanbod

CVO Brussel biedt certificeerbaar onderwijs dat aan officiële kwaliteitsinspectie onderworpen is.

Levenslang leren

Met de Lissabondoelstellingen streeft de EU ernaar dat 12,5 procent van de actieve Europese bevolking zou deelnemen aan levenslang leren. CVO Brussel ziet het als zijn taak om een brede waaier aan relevante bij- en omscholingsmogelijkheden aan te bieden. Relevant betekent voor ons: socio-economische sleutels aanreiken en/of integratie versterken. Extra aandacht gaat hierbij uit naar het bereiken van doelgroepen voor wie de stap naar opleiding niet evident is.

Visie

 • 1. Onderwijs

  • 1.1. Aanbod

   CVO Brussel streeft naar een breed aanbod van maatschappelijk relevante opleidingen, zowel in dag-, avond- als weekendonderwijs, op verschillende plaatsen in Brussel.

   Breed aanbod

   CVO Brussel wil met zijn aanbod een grote verscheidenheid aan doelgroepen aanspreken. In onze kennissamenleving zijn opleiding en (permanente) vorming immers van een cruciaal belang. Zowel de cursist die de landstalen niet spreekt als de werkzoekende die zijn carrièrekansen wil verhogen met een attest of een diploma secundair of hoger onderwijs moeten bij ons terecht kunnen. Maar ook wie al werkt en een bijscholing zoekt kan bij ons zijn gading vinden. In de samenstelling van dit brede aanbod schenkt CVO Brussel speciale aandacht aan (interne) doorstroommogelijkheden.

   Maatschappelijk relevant

   Onze opleidingen zijn er in de eerste plaats om cursisten een stap vooruit te laten zetten in het leven. Hoewel wij de waarde van hobbyïstische cursussen voor het vormen van sociaal weefsel en voor (re)creatieve zelfontplooiing niet willen onderschatten, leggen wij, conform onze missie van levenslang leren, andere programmeringsprioriteiten. De finaliteit van onze opleidingen ligt in de eerste plaats in een betere positionering op de arbeidsmarkt en/of een betere integratie in de samenleving.

   Zowel in dag-, avond- als weekendonderwijs

   Volwassenenonderwijs is al lang niet meer het “oude avondonderwijs”. Het spreekt voor zich dat we gezien ons doelgroepenbeleid (cf missie) naast avondcursussen ook weekend- en dagcursussen aanbieden. Deze spreiding van lesmomenten staat een zo efficiënt mogelijk gebruik van onze werkingsmiddelen en de beschikbare infrastructuur toe.

   Op verschillende plaatsen in Brussel

   CVO Brussel kan zijn onderwijsbevoegdheid uitoefenen binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Waar dit kansen biedt op interessante synergieën, waar dit nodig is omwille van bovengenoemde efficiëntie in lokalengebruik of waar dit de nodige drempelverlagende effecten oplevert in het aanspreken van specifieke doelgroepen, zal CVO Brussel voor haar lessen gebruik maken van lokalen van derden. Hierbij verleent CVO Brussel voorrang aan de infrastructuur van prioritaire partners zoals Scholengroep Brussel, VGC – Dienst Gemeenschapscentra en VDAB.

  • 1.2. Kansenonderwijs

   CVO Brussel tracht in zijn volledige werking drempels tot onderwijs te verlagen, zonder daarmee afbreuk te doen aan de kwaliteit van het eindproduct.

   Drempels tot onderwijs verlagen

   Conform zijn missie probeert CVO Brussel verschillende doelgroepen aan te spreken. Uiteraard zijn daar – zeker gezien de grootstedelijke context – ook kwetsbare doelgroepen bij, voor wie de stap naar onderwijs niet altijd evident is, zoals anderstaligen, laaggeschoolden en cursisten met leerproblemen.

   Soms bemoeilijken omgevingsfactoren de weg naar een attest of een diploma, of heeft de cursist nood aan inhoudelijke remediëring. CVO Brussel tracht mogelijke struikelblokken weg te werken, zoals het niet verstaan van het onderwijsjargon, het gebrek aan een leermethode of de nood aan extra ondersteuning.

   In zijn volledige werking

   CVO Brussel toont zich niet alleen laagdrempelig in zijn didactiek en zijn remediëring, maar ook door zijn aanbod van verschillende lesmomenten en lesplaatsen, door zijn politiek van zo laag mogelijke inschrijvingsgelden en kosten en door de modulaire structuur van het onderwijs.

   Zonder afbreuk te doen aan kwaliteit

   Drempels verlagen betekent niet lagere eisen stellen. Het gaat erom dat we er als school voor zorgen dat iedere gemotiveerde cursist zijn potentieel kan ontginnen, wars van stereotiepe verwachtingspatronen.

   Kansenonderwijs

   CVO Brussel tracht cursisten uit moeilijke doelgroepen te laten slagen voor een realistisch samengesteld leertraject. Hiermee zorgt het vaak voor een eerste succeservaring in het formele onderwijscircuit bij cursisten. Op deze wijze zijn wij overtuigd van het emancipatorische effect van ons onderwijs.

  • 1.3. Didactiek en materiaal Aanbod

   CVO Brussel biedt zijn cursisten praktijkgericht onderwijs in een hoogstaande infrastructuur en met kwaliteitsvol cursusmateriaal. CVO Brussel hanteert een volwassen aanpak.

   Praktijkgericht onderwijs

   CVO Brussel staat voor praktijkgericht onderwijs. Dit betekent aan de ene kant dat de praktische bruikbaarheid van de lesinhouden centraal staat en aan de andere kant dat er aandacht besteed wordt aan buitenschools leren. Daarnaast besteedt CVO Brussel aandacht aan goede contacten met de beroepssectoren (voor beroepsopleidingen) of met het socio-culturele middenveld (voor de taalcursussen). Onze vakdocenten onderhouden contacten met de sector en passen hun lesinhouden aan nieuwe evoluties aan.

   Hoogstaande infrastructuur

   CVO Brussel besteedt de grootste zorg aan zijn infrastructuur. Het centrum stelt zich als doel de nieuwste didactische evoluties in het onderwijs te volgen en de lesgevers in de mogelijkheid te stellen deze te hanteren om zo een krachtige leeromgeving te creëren. Dit veronderstelt onder meer een constante investering in navorming, ICT en ander didactisch materiaal.

   Kwaliteitsvol cursusmateriaal

   CVO Brussel biedt steeds hoogstaand cursusmateriaal aan, aangepast aan de doelgroep.

   Volwassen aanpak

   CVO Brussel gaat zowel in als buiten de klas met zijn cursisten om als volwassenen. Hoewel dit zeker een flexibiliteit veronderstelt die in het leerplichtonderwijs niet mogelijk is, verwachten we van onze cursisten evenzeer de nodige maturiteit en verantwoordelijkheidsgevoel.

 • 2. Intake en administratie

  • 2.1. Curriculumbegeleiding

   CVO Brussel hecht belang aan een correcte intake en curriculumbegeleiding van cursisten.

   Conform het Pedagogisch Project van het GO! streeft CVO Brussel naar een “maximale ontplooiing van capaciteiten” van de cursist. Dit kan enkel indien de cursist in de juiste opleiding, de juiste cursus en op het juiste niveau terecht komt. Dit behelst eveneens een correcte waardering van eerder verworven competenties en eerder verworven kennis. Wij moeten de cursist correcte perspectieven bieden en moeten er daarom voor zorgen dat de cursist een juist beeld heeft van wat de opleiding inhoudt, welke werklast verwacht wordt, wat de eventuele doorstroommogelijkheden zijn en welke maatschappelijke weerklank het getuigschrift of diploma heeft. Uiteraard eindigt deze begeleiding van de cursist niet bij de intake. CVO Brussel biedt voor elke opleiding realistische standaardtrajecten aan.

  • 2.2. Administratieve ondersteuning en onthaal

   CVO Brussel streeft naar een klantvriendelijke administratieve ondersteuning en onthaal.

   CVO Brussel hanteert ruime openingsuren en verstrekt op een adequate manier informatie aan (potentiële) cursisten. De administratie werkt over de hele lijn op een professionele manier.

 • 3. Organisatiecultuur

  • 3.1. Communicatie en inspraak

   CVO Brussel tracht efficiënt te communiceren met medewerkers, cursisten en externen en zet zijn beleid uit via de geijkte inspraakstructuren.

   Efficiënt communiceren met medewerkers

   Om te vermijden dat de verschillende afdelingen als eilanden fungeren, willen wij aan een centrumgevoel werken. Wij zijn er ons van bewust dat een dergelijk samenhorigheidsgevoel veronderstelt dat op een eenvormige, gestructureerde manier centrumbreed informatie doorstroomt. Efficiënte en heldere interne communicatie moet ook enerzijds alle collega’s helpen doordringen van onze onderwijsvisie en anderzijds duidelijkheid en openheid creëren.

   Via de geijkte inspraakstructuren

   Medewerkers en/of cursisten van CVO Brussel kunnen deelnemen aan zowel de Decretaal voorziene als centrumspecifieke inspraakorganen. Het is onze gezamenlijke taak ervoor te zorgen dat deze inspraakorganen geen verplichting pro forma blijven maar wel degelijk een gewaardeerde inbreng hebben op het beleid.

  • 3.2. Marketing

   CVO Brussel streeft naar een efficiënte marketing en onderhoudt een netwerk aan contacten.

   Ons centrum heeft nood aan een efficiënte marketing die ervoor moet zorgen dat onze omgeving weet wie wij zijn en voor welk onderwijs wij staan. Ons centrum moet blijvend werken aan een grote(re) merkherkenbaarheid. CVO Brussel onderhoudt en zoekt constant naar samenwerkingsverbanden die helpen onze missie te verwezenlijken. In die optiek is iedere medewerker ook een netwerker die een potentieel aan contacten aanreikt en/of onderhoudt.

  • 3.3. Integrale kwaliteitszorg

   In zijn streven naar performantie en in overeenstemming met de principes van goed management hanteert CVO Brussel een systeem van integrale kwaliteitszorg

   Integrale kwaliteitszorg zorgt aan de ene kant voor de verzameling en de interpretatie van relevante data en aan de andere kant voor het in kaart brengen en het optimaliseren van (impliciete) processen en procedures. Het centrum biedt zijn medewerkers blijvend opleiding die hen beter in staat moet stellen om onze onderwijsvisie dag na dag in de praktijk te brengen.

 • 4. Kernwaarden en rode draad

  Doorheen de voorgenoemde horizontale indeling in verschillende prestatiegebieden loopt uiteraard een sterke rode draad. Deze rode draad is een soort impliciet waardesysteem dat CVO Brussel typeert op alle niveaus.

  • 4.1. CVO Brussel is een open organisatie

  • 4.2. Brussel is een mensgerichte organisatie

  • 4.3. CVO Brussel is een respectvolle organisatie

  • 4.4. CVO Brussel is een ambitieuze organisatie