Missie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CVO Brussel is een centrum voor volwassenenonderwijs van het GO! dat met een maatschappelijk relevant opleidingsaanbod voor de ruime Brusselse regio de participatie aan levenslang leren wil bevorderen.

Visie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aanbod

CVO Brussel realiseert een breed, bereikbaar en flexibel aanbod.

 • Breed aanbod: Het aanbod is gericht op de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat te stellen erkende studiebewijzen te behalen. In de samenstelling van dit brede aanbod schenkt CVO Brussel speciale aandacht aan (interne) doorstroommogelijkheden.
 • Bereikbaar aanbod: CVO Brussel biedt opleidingen aan binnen het hele grondgebied van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
 • Flexibel aanbod: CVO Brussel biedt zowel overdag, ’s avonds en in het weekend opleidingen aan en heeft ook een aanbod in de vorm van gecombineerd onderwijs, met een aanzienlijk deel in afstandsleren.

Kansenonderwijs

CVO Brussel verlaagt de drempels tot onderwijs zonder daarmee afbreuk te doen aan de kwaliteit van het eindproduct.

 • Drempels tot onderwijs verlagen: CVO Brussel spreekt verschillende doelgroepen aan. We hebben, gezien de grootstedelijke context, grote aandacht voor kwetsbare doelgroepen, voor wie de stap naar onderwijs niet altijd evident is.
 • Kansenonderwijs: CVO Brussel tracht cursisten uit moeilijke doelgroepen te laten slagen door hen een realistisch samengesteld leertraject aan te bieden. Hiermee zorgt het vaak voor een eerste succeservaring in het formele onderwijscircuit bij cursisten. Op deze wijze zijn wij overtuigd van het emancipatorische effect van ons onderwijs.

Didactiek en materiaal

CVO Brussel biedt zijn cursisten praktijkgericht onderwijs in een aangepaste infrastructuur en met kwaliteitsvol cursusmateriaal. CVO Brussel hanteert een volwassen aanpak.

 • Praktijkgericht onderwijs: Praktijkgericht onderwijs betekent een praktische bruikbaarheid van de lesinhouden en de nodige aandacht voor het buitenschools leren.
 • Aangepaste infrastructuur: Het centrum stelt zich als doel de nieuwste didactische evoluties in het onderwijs te volgen en de lesgevers in de mogelijkheid te stellen deze te hanteren om zo een krachtige leeromgeving te creëren. Dit veronderstelt onder meer een constante investering in navorming, ICT en ander didactisch materiaal.
 • Kwaliteitsvol cursusmateriaal: CVO Brussel biedt maakt gebruik van aan de doelgroep aangepast cursusmateriaal.
 • Volwassen aanpak: CVO Brussel gaat zowel in als buiten de klas met zijn cursisten om als volwassenen. Hoewel dit zeker een flexibiliteit veronderstelt die in het leerplichtonderwijs niet mogelijk is, verwachten we van onze cursisten evenzeer de nodige maturiteit en verantwoordelijkheidsgevoel.

Intake

CVO Brussel biedt de cursisten realistische studietrajecten.

 • Realistische studietrajecten: Conform het Pedagogisch Project van het GO! streeft CVO Brussel naar een “maximale ontplooiing van capaciteiten” van de cursist. Dit kan enkel indien de cursist correcte informatie ontvangt over inhoud, werklast, eventuele doorstroommogelijkheden en de attestering van de opleiding, de cursus en het niveau. Dit behelst eveneens een correcte waardering van eerder verworven competenties en eerder verworven kennis.

Kernwaarden van de organisatie

 • CVO Brussel is een innovatieve organisatie: CVO Brussel speelt een voortrekkersrol in het introduceren van vernieuwende didactieken (portfolio, gecombineerd onderwijs, taakgericht onderwijs…) en vernieuwende organisatievormen (voortrajecten, duale trajecten, trajecten op maat van doelgroepen, samenwerkingen met partners en bedrijven…).
 • CVO Brussel is een open organisatie: CVO Brussel voert een open en duidelijk beleid waarbij informatie centrumbreed doorstroomt. Gedeelde waarden en een gedeelde onderwijsvisie zorgen ervoor dat de verschillende afdelingen niet functioneren als eilanden en dat de medewerkers een centrumgevoel delen>
 • CVO Brussel is een kwaliteitsvolle organisatie: In zijn streven naar performantie hanteert CVO Brussel een systeem van integrale kwaliteitszorg dat enerzijds zorgt voor de verzameling en interpretatie van relevante data en anderzijds processen en procedures in kaart brengt en optimaliseert. Naar de buitenwereld toe is CVO Brussel een kwaliteitsmerk.